Podmienky ochrany osobných údajov

podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady / EU / č. 2016/679, o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a zrušenie smernice 95/46 / ES (ďalej len "GDPR)

I. SPRÁVCA

1) Správcom vašich osobných údajov je spoločnosť INTERCUT, spol. s r.o. so sídlom Zengrova 469/39, 703 00 Ostrava IČ: 00562491, ev .: C 102 vedená na Krajskom súde v Ostrave ďalej len "Spoločnosť").

2) Kontaktné údaje Spoločnosti:

Adresa pre doručovanie: Zengrova 469/39, 703 00 Ostrava

E-mail: info@intercut.cz

Telefón: 595 782 659

3) Spoločnosť nemenovala poverenca pre ochranu osobných údajov.

4) Spracovanie vašich osobných údajov vykonáva Spoločnosť. Spracovanie je vykonávané v jej prevádzkach, pobočkách a sídle jednotlivými poverenými zamestnancami Spoločnosti, príp. spracovateľom. Na spracovanie dochádza prostredníctvom výpočtovej techniky, popr. aj manuálnym spôsobom u osobných údajov v papierovej forme za dodržania všetkých bezpečnostných zásad pre správu a spracovanie osobných údajov. Spoločnosť vynakladá všetko úsilie na to, aby bolo pri využívaní jej služieb vaše súkromie chránené. Spoločnosť podnikla technické a organizačné opatrenia pre ochranu vašich údajov pred stratou, manipuláciou a neoprávneným prístupom. Spoločnosť svoje bezpečnostné opatrenia neustále prispôsobuje v súlade s technologickým pokrokom a vývojom.

II. Spracovanie osobných údajov

1) Nemáte povinnosť osobné údaje Spoločnosti poskytnúť. Poskytnutie vašich osobných údajov je však požiadavkou na to, aby s vami Spoločnosť mohla uzavrieť zmluvu. Spoločnosť vaše osobné údaje vyžaduje práve len pre potreby Spoločnosti (z dôvodu, pre účel a po dobu, ako nižšie podrobne rozvedené). V žiadnom prípade nebudú vami poskytnuté osobné údaje predávané ďalším subjektom ani nebudú využívané iným komerčným spôsobom.

2) Spoločnosť spracováva najmä vaše nasledujúce osobné údaje:

 • Meno a priezvisko
 • adresu
 • E-mailovú adresu
 • telefón
 • bankové spojenie
 • IČO a DIČ (u podnikajúce FO)

Údaje poskytnuté nad rámec príslušných zákonov spracovávané v rámci udeleného súhlasu z vašej strany

3) Spracované osobné údaje získa Spoločnosť buď priamo od vás (tým, že ich poskytnete napr. V rámci registrácie do služby, alebo z individuálnej korešpondencie s vami), alebo z verejne prístupných registrov, zoznamov a evidencií (napr. Obchodný register, živnostenský register , verejný telefónny zoznam apod.)

III. ZÁKONNÝ DÔVOD A ÚČEL SPRACOVANIE OSOBNÝCH DÔVODOV

1) Osobné údaje je nutné spracovať na vytvorenie ponuky, uzavretie zmluvy a jej splnenia, príp. vedenie stavu vášho zákazníckeho účtu a za účelom splnenia nadväzujúcich zmluvných či zákonných povinností ako je najmä archivácia daňových dokladov a vybavovanie prípadných reklamácií. Zákonným dôvodom spracovanie je teda výkon zmluvy (podľa ust. Čl. 6 ods. 1 písm. B), Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady / EU / č. 2016/679, o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a zrušenie smernice 95/46 / ES (ďalej len "GDPR), dodržanie právneho záväzku (podľa ust. čl. 6 ods. 1 písiem. c) GDPR) a oprávnený záujem (podľa ust. čl. 6 ods. 1 písiem. f) GDPR).

2) Oprávneným záujmom Spoločnosti (podľa ust. Čl. 6 ods. 1 písm. F) GDPR) je tiež priamy marketing, tj. Vaše osobné údaje Spoločnosť spracováva aj za účelom šírenia obchodných oznámení týkajúcich sa vlastných podobných služieb, dotazníka spokojnosti, zasielanie želanie k narodeninám či PF, novinky z trhu a na vykonávanie jednoduchých analytik (napr. meranie návštevnosti webových stránok a pod.). Ak sú vaše osobné údaje spracovávajú z tohto dôvodu, máte právo namietať proti spracovaniu na účely priameho marketingu.

3) Ak ste Spoločnosti udelili váš súhlas (napr. V rámci súťaží, marketingových akcií, prihláške k odberu obchodných správ, apod.), Spracováva Spoločnosť vaše osobné údaje na základe tohto udelenie (podľa ust. Čl. 6 ods. 1 písm. A ) GDPR). V prípade udelenia súhlasu prebieha spracovanie za účelom ponuky služieb, zasielanie obchodných oznámení a informovanie o akciách Spoločnosti apod.

IV. DOBA ULOŽENIE OSOBNÝCH INFORMÁCIÍ
1) Vaše osobné údaje budú spracovávané len po nevyhnutnú dobu, ktorá je daná plnením zmluvy a následným uchovaním daňových dokladov za objednanú a dodávanú službu. Z dôvodu oprávneného záujmu možno vaše informácie spracovávať po dobu 3 rokov, najdlhšie však do doby než vznesiete proti takémuto spracovaniu námietku.

2) V prípade udelenia súhlasu budú vaše osobné údaje spracovávané po dobu 3 rokov, najdlhšie však do odvolania Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov, ktoré môže byť urobené písomne ​​na adrese Spoločnosti či e-mailom na adresu info@intercut.cz

V. ĎALŠIE PRÍJEMCOVIA ÚDAJOV

1) Spracovanie vašich osobných údajov je vykonávané Spoločnosťou, teda správcom osobných údajov, osobné údaje však pre Spoločnosť môžu spracovávať aj ďalšie osoby, ktorými môžu byť:

 • Dodávatelia externých služieb pre Spoločnosť (typicky programátorské či iné podporné technické služby, serverové služby a pod.),
 • prevádzkovatelia záložných serverov či prevádzkovatelia technológií využívaných Spoločnosťou, ktorí ich spracovávajú na zabezpečenie funkčnosti príslušných služieb Spoločnosti,
 • v nevyhnutne potrebnom rozsahu daňoví poradcovia, audítori, advokáti Spoločnosti, ktorí spracúvajú osobné údaje na účely poskytovania poradenských služieb,
 • osobné údaje týkajúce sa dlžníkov s dlhmi po splatnosti môžu byť sprístupnené taktiež spoločnosti poskytujúce poistenie pohľadávok či inkasným agentúram a to za účelom vymáhania či inkasa pohľadávok Spoločnosti,
 • orgány verejnej správy,
 • prípadne ďalšie poskytovatelia obdobných služieb, ktoré však v súčasnosti Spoločnosť nevyužíva.

2) Spoločnosť nemá v úmysle odovzdať vaše osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.

VI. VAŠE PRÁVA

1) Máte právo:

 • požadovať od Spoločnosti informáciu, aké vaše osobné údaje spracúva,
 • požadovať od Spoločnosti vysvetlenie ohľadne spracovania vašich osobných údajov,
 • vyžiadať si u Spoločnosti prístup k vašim osobným údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť,
 • požadovať od Spoločnosti vymazanie vašich osobných údajov, popr. obmedzenie ich spracovanie,
 • na prenosnosť vašich osobných údajov,
 • odvolať kedykoľvek súhlas daný k spracovaniu Vašich osobných údajov,
 • v prípade spracovania vašich osobných údajov z dôvodu oprávneného záujmu Spoločnosti (čl. III ods. 2) vzniesť námietku
 • v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním vašich osobných údajov obrátiť sa na Spoločnosť alebo na Úrad na ochranu osobných údajov.

Ďakujeme

Váš eshop

Obsah košíka
Celkom: 0,00 
Zobraziť košík
Vrátiť sa k nakupovaniu